วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2567

| 14,175 view
 

Legalization_Thai

การให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสาร อื่น ๆ

– การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

– การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)

– การรับรองคำแปลเอกสาร

– การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร

– การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

– การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย

– การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

– การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

– การขอหนังสือรับรอง เพื่อเปลี่ยนวีซ่า J-1

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานนิติกรณ์)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล [email protected]