วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 2,176 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการงานนิติกรณ์แก่บุคคลที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา ดังนี้ (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

 

คำแนะนำในการแปล

1. การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือรวบรัด ตัดตอน
2. ชื่อและนามสกุลที่ปรากฏในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
3. หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร
4. คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย ห้ามเขียนด้วยลายมือ และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้องดังตัวอย่าง

 
 
4. ค่าธรรมเนียม

4.1 ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำแปล จำนวน 15.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ

(ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรองคำแปล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยต้นฉบับก่อน จึงจะสามารถรับรองตัวเอกสารคำแปลได้ เช่น รับรองเอกสารต้นฉบับ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ และรับรองคำแปล 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ)

4.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็น Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” เท่านั้น

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

5.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

5.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

6. ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายนิติกรณ์ (Legalization section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: [email protected]

add-friend-line-png-2-1