วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 864 view

การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

2. เอกสารที่ต้องใช้

2.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

2.2 กรอกแบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต [ Download ]

2.3 เอกสารพยาน:
       – ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น          
       – โปรดแนบเอกสารของพยาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน

2.4 แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน
2.6  ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ อาทิ Driver License, US ID.

2.7 หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) พร้อมสำเนา

 *ในกรณีไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ไปรับการประทับตราจาก Notary Public พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุดด้วย