วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2567

| 1,578 view

การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

2. เอกสารที่ต้องใช้

2.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

2.2 กรอกแบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต [ Download ]

2.3 เอกสารพยาน:
       – ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น          
       – โปรดแนบเอกสารของพยาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน

2.4 แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน

2.6  ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ อาทิ Driver License, US State ID.

2.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่มีอายุ และมีการประทับตรา Notary Public พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และถ่ายสำเนาเพิ่มอีก 1 ชุด