วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 4,965 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการงานนิติกรณ์แก่บุคคลที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา ดังนี้ (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

Alabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น

– หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

– การทำหนังสือมอบอำนาจ เอกสารการเงิน-ธนาคาร 

– หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

– การทำหนังสือมอบอำนาจ ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

– หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศหรือทำหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี)

– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศหรือทำหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป)

– หนังสือมอบอำนาจและยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรม เป็นต้น

โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “แบบฟอร์มกงสุล”