วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2567

| 11,043 view

การให้บริการ - งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

Thai-civil_registration

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

– การยื่นขอจดทะเบียนใบสูติบัตร

– การยื่นขอจดทะเบียนใบมรณบัตร

– การขอจดทะเบียนสมรสไทย

– การขอจดทะเบียนหย่าไทย

– การขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

– การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

– การขอสละสัญชาติไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]