วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 2,943 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการงานนิติกรณ์แก่บุคคลที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา ดังนี้ (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

Alabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico
 
2. เอกสารที่ต้องใช้

1. กรอกแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน  

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
3. กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง [Download] พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. กรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง [Download] พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ และมีการประทับตรา Notary Public พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และถ่ายสำเนาเพิ่มอีก 1 ชุด (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ กรุณายื่นสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการประทับตรา Notary Public พร้อมเซ็นรับรองเอกสารและถ่ายสำเนาเพิ่มอีก 1 ชุด)

3. ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

2. ค่าธรรมเนียมการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

 วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier’s Check เท่านั้น โดยสั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

4.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

4.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

 

5. ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายนิติกรณ์ (Legalization section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: [email protected]

add-friend-line-png-2-1

 

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการทำ Notary Public

Sample-of-certified-true-copy-Thai-passport- Sample-of-certified-true-copy-Thai-ID- Sample-of-notary-public-for-signature