วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 2,999 view

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการงานนิติกรณ์แก่บุคคลที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา ดังนี้ (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการทำ Notary Public

Sample-of-certified-true-copy-Thai-passport- Sample-of-certified-true-copy-Thai-ID- Sample-of-notary-public-for-signature

 

4. ค่าธรรมเนียม

4.1 ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

4.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

5.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

5.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

6. ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายนิติกรณ์ (Legaliation section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: [email protected]

add-friend-line-png-2-1