วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 17,963 view

ติดต่อฝ่ายกงสุล (ENG)

กงสุล / ประชาสัมพันธ์ (Consul / Public Relations)

โทรศัพท์ (202) 684-8493, (202) 640-5897, (202) 640-5308

อีเมล [email protected] 

งานคุ้มครองคนไทย / งานชุมชนและวัดไทย (Protection of Thai Citizens / Thai Communities and Temples Department)

โทรศัพท์ (202) 640-5671

อีเมล [email protected] 

งานหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport Department)

โทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]

งานบัตรประชาชนไทย (Thai National Identification Card Department)

โทรศัพท์ (202) 640-5328

อีเมล [email protected]

งานตรวจลงตรา (Visa Department)

อีเมล [email protected] (Visa General Questions)

งานนิติกรณ์ (Legalization Department)

โทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล [email protected]

งานทะเบียนราษฎร (Civil Registration Department)

โทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล

โทรศัพท์ (202) 640-5342

add-friend-line-png-2-1

L_gainfriends_2dbarcodes_GW

Line Official (สำหรับสอบถามข้อมูล)