วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 2,528 view

การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ทะเบียนบ้านกลาง เป็นทะเบียนที่สำนักทะเบียนจัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน และไม่มีบ้านในประเทศไทยแล้ว บุคคลในทะเบียนบ้านกลางไม่สามารถนำเอกสารไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ได้  เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิในการขอหนังสือเดินทาง ผู้ร้องต้องดำเนินการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางให้เรียบร้อยก่อน กระทรวงการต่างประเทศจึงจะสามารถดำเนินการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง ทำได้ 2 วิธี

1. ดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย ทั้งนี้ หากหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการย้ายชื่อของท่านจากทะเบียนบ้านกลางไปทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร.14)

2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายแทน สำหรับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศที่มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลางสามารถแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศ  (ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กำหนดให้ทุกสำนักทะเบียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายแทนได้ ทั้งนี้ การย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว (ต่างประเทศ) เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่พำนักในต่างประเทศและถูกย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางสามารถใช้สิทธิต่างๆได้ โดยเฉพาะสิทธิทางการเมือง สิทธิในการขอหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร.14) ซึ่งต้องดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย

การย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับรองลายมือชื่อใน “หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง)”  (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

2. ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว ไปให้ผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทยดำเนินการ โดยแจ้งขอย้ายชื่อของท่านมาเข้า  “ทะเบียนบ้านชั่วคราว (ต่างประเทศ)”  ทั้งนี้ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวจะต้องไปดำเนินการที่ เขต/อำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาเท่านั้น