แบบฟอร์มกงสุล

1. แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)

    1.1   คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)

    1.2   บันทึกการสอบสวน (Investigation Form)

    1.3   คำให้การหนังสือเดินทางหาย สำหรับกรณีหนังสือเดินทางหาย/ขาดอายุเกินกว่า 1 ปี หรือยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก (Lost Passport Report)

    1.4   คำร้องขอหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport Form/Emergency Travel Document Form) 

    1.5  แบบฟอร์มจดหมายชื้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน

2. แบบฟอร์มงานบัตรประชาชน (Thai ID Card Forms)

    2.1   คำร้องขอทำบัตรประชาชน (Thai ID Card Application Form)

    2.2   บันทึกสอบปากคำ กรณีบัตรประชาชนหมดอายุเกิน 1 ปี หรือบัตรสูญหาย (Investigating Form in case the ID card is expired greater than a year or is lost)

3. แบบฟอร์มงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร (Legalization Forms)

    3.1   คำร้องนิติกรณ์ (Legalization Form)

    3.2   แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ (Notary Public for Signature Form)

    3.3   หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

    3.4   หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

    3.5   หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน

    3.6   หนังสือมอบอำนาจสำหรับขอคัดสำเนา

    3.7   หนังสือมอบอำนาจสำหรับขอเปลี่ยนนามสกุลในระบบทะเบียนราษฎร

    3.8   หนังสือมอบอำนาจสำหรับขอย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง

    3.9   หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

    3.10  หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปี 

    3.11  หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางกับบุคคลที่มิใช่บิดามารดา (Letter of Consent)

    3.12  หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล (Agreement for Marriage Last Name)

    3.13  หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

    3.14  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

    3.15  คำร้องนิติกรณ์ภาษาอังกฤษ (English Legalization Form)

4. แบบฟอร์มการแปลเอกสาร (Translation Forms)

    4.1   สูติบัตร [ท.ร.1 ตอน 1] 

    4.2   สูติบัตร [ท.ร.19 ตอน 1]

    4.3   สูติบัตร [ท.ร.19 ตอน 4] 

    4.4   มรณบัตร [ท.ร.4 ตอน 1] 

    4.5   มรณบัตร [ท.ร.20 ตอน 1] 

    4.6   หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล [แบบ ช.2]

    4.7   หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ [แบบ ช.3]

    4.8   หนังสือสำคัญการแปลนามสกุล [แบบ ช.4]

    4.9   ทะเบียนหย่า [คร.6]

    4.10 ใบสำคัญการหย่า [คร.7]

    4.11 บัตรประจำตัวประชาชน [แบบที่ 1]

    4.12 บัตรประจำตัวประชาชน [แบบที่ 2]

    4.13 บัตรประจำตัวประชาชนไทยรุ่นใหม่ [แบบที่ 1]

    4.14 ทะเบียนบ้าน [ท.ร. 14]

    4.15 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน [ท.ร. 14/1]

    4.16 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน [ท.ร. 14/2]

    4.17 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร [แบบที่ 1]

    4.18 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร [แบบที่ 2]

    4.19 ทะเบียนสมรส [คร.2 แบบที่ 1]

    4.20 ทะเบียนสมรส [คร.2 แบบที่ 2]

    4.21 ใบสำคัญการสมรส [คร.3]

    4.22 ใบขับขี่รุ่นใหม่

    4.23 ใบขับขี่รุ่นเก่า

5. แบบฟอร์มงานทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว (Thai Civil Registration Forms)

    5.1   คำร้องขอสูติบัตร

    5.2   คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร

    5.3   คำให้การของมารดา กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ

    5.4   คำให้การของมารดา กรณีมีบุตรนอกสมรส (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

    5.5   บันทึกสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีมีบุตรนอกสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา

    5.6   บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรสที่ไม่ระบุชื่อบิดา

    5.7   บันทึกการสอบปากคำ กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา

    5.8   บันทึกสอบปากคำ กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลัง (ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535)

    5.9   คำร้องขอแก้ไขรายการในสูติบัตรหรือมรณบัตร

    5.10 บันทึกสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ

    5.11 คำร้องขอมรณบัตร

    5.12 คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

    5.13 คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส

    5.14 หนังสือแสดงความยินยอมให้จดทะเบียนสมรส

    5.15 คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

    5.16 คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และได้หย่าขาดแล้ว)

    5.17 คำร้องขอจดทะเบียนหย่า

    5.18 คำร้องขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนัก

6. แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

    6.1 แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

7. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนวีซ่า J1 (J1 No Objection letter)

    7.1 แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์การขอหนังสือรับรอง No Objection

    7.2 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ J1 

    7.3 หนังสือยืนยันไม่ติดคดีความ J1

    7.4 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล J1