วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 1,682 view

การขอสละสัญชาติไทย (ENG)

เอกสารหลักฐานประกอบสำหรับยื่นเรื่องสละสัญชาติไทย

1. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท พร้อมสำเนา 2 ชุด และคำแปลภาษาไทย (หากมี)

2. สูติบัตรไทยตัวจริงและสำเนา 2 ชุด

3. ทะเบียนสมรสและสำเนา 2 ชุด (หากมี)

4. หนังสือเดินทางไทยและสำเนา 2 ชุด 

5. บัตรประชาชนไทยและสำเนา 2 ชุด

6. หนังสือรับรองการศึกษาพร้อมสำเนา 2 ชุด (หากมี)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล 2 ชุด (หากมี)

9. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของพยานพร้อมสำเนา 2 ชุด

10. รูปถ่ายผู้ขอสละสัญชาติและพยานขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป

11. รูปถ่ายของบิดาและมารดา ท่านละ 6 รูป

12. หนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ของบิดาและมารดา ท่านละ 1 ชุด

13. หนังสือเดินทางสหรัฐฯ พร้อมสำเนา 2 ชุด และหนังสือแสดงการได้รับสัญชาติอเมริกันหรือสูติบัตรสหรัฐฯ ซึ่งได้ผ่านการรับรองเอกสารจาก Department of State แล้ว และได้ทำการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ เรียบร้อยแล้ว) พร้อมสำเนา 2 ชุด

14. ค่าธรรมเนียมการสละสัญชาติ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเป็นเงินสด)

 

วิธีการยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย

1. ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการจะต้องส่งสำเนาของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสละสัญชาติไทย (ตามที่ระบุไว้ด้านบน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทางอีเมล [email protected] ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ 

2. ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ขอสละสัญชาติไทยส่งเอกสาร (ฉบับจริง) ต่อเจ้าหน้าที่ที่อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทางไปรษณีย์

Royal Thai Embassy (Consular Section) 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington D.C. 20008

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1