วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 2,418 view

การขอจดทะเบียนหย่าไทย (ENG)

ขอบเขตการให้บริการ

 

ข้อควรรู้ในการขอจดทะเบียนหย่า

1. คู่หย่าจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 

2. สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนหย่า

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1. แบบคำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด 

2. คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่าที่กรอกโดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิง (ฝ่ายละ 1 ชุด) 

3. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด 

4. หนังสือสัญญาหย่า จำนวน 1 ชุด 

5. หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

6. ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

7. ใบขับขี่สหรัฐฯ หรือ State ID (หากมี)

8. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

 

คำแนะนำสำหรับการกรอกเอกสาร

การกรอกคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

1. ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอายุ  “30 ปี”

การกรอกหนังสือสัญญาหย่า

1. ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร โปรดระบุจำนวนบุตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) หากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย แต่หากไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี”

2. ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สินให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”

3. ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”

 

วิธีการยื่นขอจดทะเบียนหย่า

1. ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการจะต้องส่งสำเนาของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนหย่า (ตามที่ระบุไว้ด้านบน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทางอีเมล [email protected] ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (นับจากวันที่ประสงค์จะขอทำนัดหมายจดทะเบียนหย่า) 

2. ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนหย่าไว้ให้ท่าน และจะแจ้งวันนัดหมายเพื่อให้คู่หย่ามาจดทะเบียนหย่า โดยในวันที่มีนัดหมาย คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องนำเอกสารที่ต้องใช้ (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Royal Thai Embassy (Consular Section) 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington D.C. 20008

3. ภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้รับใบทะเบียนหย่าและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าในวันที่ได้มาขอจดทะเบียนฯ ทันที   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1