วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2566

| 1,767 view

การขอสูติบัตรไทย (ENG)

ขอบเขตการให้บริการ

 

ข้อควรรู้ในการขอสูติบัตรไทย

1. บุคคลที่เกิดโดยบิดาไทยหรือมารดาไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ย่อมได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. ชื่อและนามสกุลของผู้ขอมีสูติบัตรไทยต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ปรากฎอยู่บนสูติบัตรสหรัฐฯ

3. นามสกุลของผู้ขอมีสูติบัตรไทยต้องเป็นนามสกุลของบิดาหรือนามสกุลของมารดาตามกฎหมายเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา

 

วิธีการยื่นคำร้องขอมีสูติบัตรไทย

1. นำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกสูติบัตรสหรัฐฯ ให้ โดยสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสารไปขอรับรองได้โดยคลิกที่นี่

2. หลังจากนำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกสูติบัตรสหรัฐฯ ให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการจะต้องลงทะเบียนกรอกคำร้องขอมีสูติบัตรไทยและอัพโหลดเอกสารประกอบการยื่นขอมีสูติบัตรในระบบออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อกรอกคำร้อง

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารของท่านและอนุมัติความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

Royal Thai Embassy (Consular Section) Attn. Registration 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอมีสูติบัตรไทย

กรณีที่มารับสูติบัตรไทยด้วยตนเอง

กรณีที่ขอรับสูติบัตรไทยทางไปรษณีย์

1. สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกสูติบัตรสหรัฐฯ ให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. รูปถ่ายแบบสีของผู้ขอมีสูติบัตรไทย ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

3. ใบรับรองจากโรงพยาบาลและใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิด พร้อมสำเนา 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่สูติบัตรสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและ/หรือน้ำหนักแรกเกิด)

4. บัตรประจำตัวท้องถิ่นสหรัฐฯ ของบิดามารดา เช่น Driver License หรือ State ID

5. บัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดาที่มีอายุ 

6. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดาที่มีอายุ

7. ทะเบียนสมรส

8. แบบฟอร์ม ดังนี้ 

หมายเหตุ

  • หากไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่สหรัฐฯ และทะเบียนสมรสตัวจริง ท่านสามารถใช้สำเนาของเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public แทนการส่งเอกสารตัวจริงได้ 
  • ผู้แจ้งการเกิดต้องเดินทางมาเซ็นชื่อและรับเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทยที่มีอายุมาในวันที่มีนัดหมาย
  • หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยด้วย ท่านสามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อมาเซ็นรับสูติบัตรไทยในวันเดียวกันกับที่มีกำหนดนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ (เฉพาะกรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางไทยไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกสูติบัตรไทย)

1. สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกสูติบัตรสหรัฐฯ ให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. รูปถ่ายแบบสีของผู้ขอมีสูติบัตรไทย ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบรับรองจากโรงพยาบาลและใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิด พร้อมสำเนา 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่สูติบัตรสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและ/หรือน้ำหนักแรกเกิด)

4. บัตรประจำตัวท้องถิ่นสหรัฐฯ ของบิดามารดา เช่น Driver License หรือ State ID

5. บัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดาที่มีอายุ 

6. หนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดาที่มีอายุ

7. ทะเบียนสมรส

8. แบบฟอร์ม ดังนี้ 

9. ซองไปรษณีย์สำหรับส่งสูติบัตรไทยกลับ แบบ USPS Priority Mail ที่ติดแสตมป์ราคา 9.90 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ซอง โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองที่จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน *เพื่อป้องกันการสูญหาย ซองไปรษณีย์ของท่านต้องมี Tracking Number* 

หมายเหตุ

  • หากไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่สหรัฐฯ และทะเบียนสมรสตัวจริง ท่านสามารถใช้สำเนาของเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public แทนการส่งเอกสารตัวจริงได้ 
  • เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีสูติบัตรไทยและใบสูติบัตรไทยตัวจริงให้กับผู้แจ้งการเกิดได้เซ็นชื่อในช่อง "ผู้แจ้ง" ภายหลังจากที่ผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้ว กรุณารีบดำเนินการจัดส่งใบสูติบัตรไทยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบในลำดับต่อไป
  • หากผู้แจ้งการเกิดไม่สามารถนำส่งเอกสารสูติบัตรไทยที่เซ็นชื่อแล้วกลับให้เจ้าหน้าที่ได้ คำร้องการขอมีสูติบัตรไทยนั้นจะถือว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ (กรณีเอกสารครบถ้วน) ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]