วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

| 1,733 view

การขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน (ENG)

(คู่หย่าอีกฝ่ายอยู่ที่ประเทศไทย)

ขอบเขตการให้บริการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการจดทะเบียนหย่าสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เคยจดทะเบียนแต่งงานไทยและปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia) ดังนี้ 

 

ข้อควรรู้ในการขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

1. การหย่าต่างสำนักทะเบียน คือ การหย่าโดยความยินยอมของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย โดยที่ต่างฝ่ายต่างอยู่คนละแห่ง ไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนเดียวกันได้ ทั้งนี้ คู่หย่าจะต้องตกลงกันว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนก่อนที่สำนักทะเบียนใด และจะให้สำนักทะเบียนใดเป็นผู้จดทะเบียนให้ การหย่าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนแห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

2. คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 

3. สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

 

การหย่าต่างสำนักทะเบียนมี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1: คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นผู้ยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย 

สำนักทะเบียนแห่งที่ 1 คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย

สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งจะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มยื่นขอจดทะเบียนหย่าที่สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย

2. หลังจากนั้นเอกสารการหย่าต่างสำนักทะเบียนจะถูกส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ 

3. ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารการหย่าฯ จากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อคู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการจดทะเบียนหย่าด้วยตนเองที่อาคารฝ่ายกงสุล

4. ในวันที่มาจดทะเบียนหย่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ และจะส่งใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าอีกฉบับผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนที่ประเทศไทยเพื่อมอบให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้

1. คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

3. ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. ใบขับขี่สหรัฐฯ หรือ State ID (หากมี)

5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

 

แบบที่ 2: คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยื่นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สำนักทะเบียนแห่งที่ 1 คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่สหรัฐฯ เป็นผู้เริ่มยื่นขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

2. หลังจากนั้นเอกสารการหย่าต่างสำนักทะเบียนจะถูกส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนที่ประเทศไทย (ตามที่แจ้ง) 

3. ภายหลังจากที่สำนักทะเบียนที่ประเทศไทยได้รับเอกสารการหย่าฯ จากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทยจะติดต่อคู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อดำเนินการจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง

4. ในวันที่มาจดทะเบียนหย่า สำนักทะเบียนที่ประเทศไทยจะมอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทย และจะส่งใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าอีกฉบับผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่สหรัฐฯ ต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้

1. คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. หนังสือสัญญาหย่าที่ลงนามโดยคู่หย่าทั้งสองฝ่าย

3. สำเนาเอกสารประจำตัวของคู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยและพยาน ซึ่งต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต/อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ 

4. แบบฟอร์ม "บันทึกเรื่องการจดทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียน"

5. หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

6. ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

7. ใบขับขี่สหรัฐฯ หรือ State ID (หากมี)

8. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

 

คำแนะนำสำหรับการกรอกเอกสาร

การกรอกหนังสือสัญญาหย่า

1. กรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงเรื่องทรัพย์สิน บุตร เรื่องอื่น ๆ และคำนำหน้าชื่อของฝ่ายหญิงหลังการหย่า โดยคู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยและพยานที่มีสัญชาติไทยสองท่าน จะต้องลงลายมือชือต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต/อำเภอ และให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองลายมือชื่อของคู่หย่าและพยานทั้งสองท่านด้วย (่กรุณาเว้นว่างช่องลายมือชื่อของคู่หย่าฝ่ายที่พำนักอยู่ที่สหรัฐฯ ไว้ เพื่อมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ)

2. โปรดระบุข้อตกลงเรื่องการดูแลบุตรให้ชัดเจน อาทิ จำนวนบุตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุปีบริบูรณ์ของบุตร หากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย 

3. หากไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า "ไม่มี"

4. หากไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สิน ให้เขียนว่า "ไม่ระบุ" 

5. หากไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า "ไม่มี"

การกรอกคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

1. ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอายุ  “30 ปี”

การกรอกบันทึกเรื่องการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

1. ข้อมูลของนายทะเบียนให้เว้นว่างไว้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1