วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2567

| 3,031 view

การขอมรณบัตรไทย (ENG)

ขอบเขตการให้บริการ

 

ข้อควรรู้ในการขอมรณบัตรไทย

1. ผู้ตายต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. ผู้แจ้งตายควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติของผู้ตาย เช่น บุตร บิดามารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ

 

วิธีการยื่นคำร้องขอมรณบัตรไทย

1. นำมรณบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกมรณบัตรสหรัฐฯ ให้ โดยสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสารไปขอรับรองได้โดยคลิกที่นี่

2. หลังจากนำมรณบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกมรณบัตรสหรัฐฯ ให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการจะต้องลงทะเบียนกรอกคำร้องขอมรณบัตรไทยและอัพโหลดเอกสารประกอบการยื่นขอมีมรณบัตรในระบบออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อกรอกคำร้อง

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารของท่านและอนุมัติความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

Royal Thai Embassy (Consular Section) Attn. Registration 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอมรณบัตรไทย

กรณีที่มารับมรณบัตรไทยด้วยตนเอง กรณีที่ขอรับมรณบัตรไทยทางไปรษณีย์

1. มรณบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกมรณบัตรสหรัฐฯ ให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. แบบฟอร์ม ดังนี้

 • "คำร้องขอมรณบัตรไทย" โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนฯ 
 • "คำร้องนิติกรณ์สำหรับการขอมรณบัตรไทย" (กรุณาระบุอีเมลของผู้แจ้งตายในใบคำร้องด้วย) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3. เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตายฉบับจริง ได้แก่ 

 • หนังสือเดินทางไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน

4. เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้งฉบับจริง (สามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public แทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง) ได้แก่

 • หนังสือเดินทางไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ

ผู้แจ้งตายสามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อมาเซ็นชื่อและรับเอกสารมรณบัตรไทยได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกมรณบัตรไทย

1. มรณบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกมรณบัตรสหรัฐฯ ให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. แบบฟอร์ม ดังนี้

3. เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตายฉบับจริง ได้แก่ 

 • หนังสือเดินทางไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน

4. เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้งฉบับจริง (สามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public แทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง) ได้แก่

 • หนังสือเดินทางไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน

5. ซองไปรษณีย์สำหรับส่งสูติบัตรไทยกลับ แบบ USPS Priority Mail ที่ติดแสตมป์ราคา 9.90 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ซอง โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองที่จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน *เพื่อป้องกันการสูญหาย ซองไปรษณีย์ของท่านต้องมี Tracking Number* 

หมายเหตุ

 • เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมรณบัตรไทยและใบมรณบัตรไทยตัวจริงให้กับผู้แจ้งตายได้เซ็นชื่อในช่อง "ผู้แจ้ง" ภายหลังจากที่ผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้ว กรุณารีบดำเนินการจัดส่งใบมรณบัตรไทยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบในลำดับต่อไป
 • หากผู้แจ้งตายไม่สามารถนำส่งเอกสารมรณบัตรไทยที่เซ็นชื่อแล้วกลับให้เจ้าหน้าที่ได้ คำร้องการขอมรณบัตรไทยนั้นจะถือว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ (กรณีเอกสารครบถ้วน) ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1