วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 2,143 view

การขอจดทะเบียนสมรสไทย (ENG)

ขอบเขตการให้บริการ

 

ข้อควรรู้ในการขอจดทะเบียนสมรส

1. คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

2. คู่สมรสฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

3. หากคู่สมรสฝ่ายชายมิได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสดและหนังสือรับรองการทำงานที่แสดงรายได้จากสำนักงานหรือบริษัท มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

4. คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1436,1454) หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม

5. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นข้าราชการไทย หรือเป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทย จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

6. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง

7. หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายหญิงจะต้องดำเนินการหย่ากับคู่สมรสเดิมและชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลกลับไปเป็นชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ได้ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 เท่านั้น) และจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือจะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามิได้ตั้งครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

8. ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอเมริกามาแล้ว ให้ดำเนินการปรับสถานะครอบครัวในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทย โดยสามารถคลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนสมรส

1. คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรสที่กรอกโดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิง (ฝ่ายละ 1 ชุด)

3. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4. หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ 

5. ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

6. ใบขับขี่สหรัฐฯ หรือ State ID (หากมี)

7. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น 

 

วิธีการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

1. ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการจะต้องส่งสำเนาของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส (ตามที่ระบุไว้ด้านบน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทางอีเมล [email protected] ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (นับจากวันที่ประสงค์จะขอทำนัดหมายจดทะเบียนสมรส) 

2. ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนสมรสไว้ให้ท่าน และจะแจ้งวันนัดหมายเพื่อให้คู่สมรสมาจดทะเบียนสมรส โดยในวันที่มีนัดหมาย คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องนำเอกสารที่ต้องใช้ (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Royal Thai Embassy (Consular Section) 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington D.C. 20008

3. ภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรสและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ได้มาขอจดทะเบียนฯ ทันที   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1