วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 2,558 view

หนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี)

PP_Regular_icon

 

ข้อควรรู้ในการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกของบุตรที่เกิดในสหรัฐอเมริกา

บุตรที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นขอมีสูติบัตรไทยกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอมีสูติบัตรไทย 

เมื่อได้รับสูติบัตรไทยแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป โดยบิดามารดาสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

 

บุตรที่เกิดในสหรัฐอเมริกาและทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งที่สอง

บิดามารดาที่พาบุตรที่เกิดในสหรัฐฯ มาทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองจะต้องทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยมาเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองนี้ได้ โดยบิดามารดาสามารถติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทยให้แล้วเสร็จ และนำทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรมายื่นประกอบการทำหนังสือเดินทางเล่มที่สอง โดยบิดามารดาสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

 

เอกสารที่ต้องนำมาในกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี (ทำได้เฉพาะแบบ 5 ปี)

 

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางอายุน้อยกว่า_20_ปี

 

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport Application Form) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. สูติบัตรไทย (หากยังไม่เคยมีสูติบัตรไทย กรุณาดำเนินการขอมีสูติบัตรไทยก่อน ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่)

3. ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ยกเว้นกรณีผู้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกและเกิดในสหรัฐฯ) ทั้งนี้ สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง 

4. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน (ยกเว้นกรณีผู้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก)

5. หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดาที่มีอายุ

6. ทะเบียนสมรส/ใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดา

7. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

  • หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ

8. เงินสดค่าไปรษณีย์ 31 ดอลลาร์สหรัฐ

9. บิดามารดาต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางแก่บุตร

 

เอกสารที่ต้องนำมาในกรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 7 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ทำได้เฉพาะแบบ 5 ปี)

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport Application Form) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. สูติบัตรไทย (หากยังไม่เคยมีสูติบัตรไทย กรุณาดำเนินการขอมีสูติบัตรไทยก่อน ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ และหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หากยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องนำทะเบียนบ้านและหลักฐานการศึกษา เช่น บัตรนักเรียนหรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ ยกเว้นกรณีขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก) 

4. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาที่มีอายุ

5. ทะเบียนสมรส/ใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดา

6. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

  • หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ

7. เงินสดค่าไปรษณีย์ 29 ดอลลาร์สหรัฐ

8. บิดามารดาต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางแก่บุตร

 

หมายเหตุ หากบิดามารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ บิดามารดาต้องทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา โดยในกรณีที่บิดามารดาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอม ผ่านทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้ กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงฝ่ายเดียว 

  • ศึกษารายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (คลิกที่นี่)
  • ศึกษารายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปี เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (คลิกที่นี่) 

 

การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางทำนัดหมายในระบบนัดหมายออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเอง เนื่องจากท่านจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ โดยภายหลังจากที่ทำนัดหมายได้สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบตอบรับอัตโนมัติในการยืนยันนัดหมาย ซึ่งในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ อีกทั้งท่านยังจะได้รับ Checklist ของเอกสารที่ท่านต้องนำมาในการใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ทำให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

PP_Appointment_Button

เมื่อทำนัดหมายสำเร็จและได้วันและเวลาที่ท่านจะมายื่นคำร้องฯ แล้ว ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารและเดินทางมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Royal Thai Embassy (Consular Office)

2300 Kalorama Rd., 

N.W. Washington D.C. 20008

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4-6 สัปดาห์ (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องฯ)

 

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. รับเล่มหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์

  • นำเงินสดค่าไปรษณียากรมาชำระในวันที่มารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 31 ดอลลาร์สหรัฐ โดยฝ่ายกงสุลฯ จะจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบ Priority Mail Express Flat Envelope เท่านั้น

2. รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุลฯ

  • นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มาขอรับเล่มหนังสือเดินทาง

3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนที่ฝ่ายกงสุลฯ 

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ฝ่ายกงสุลฯ ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

4. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนฯ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ ฝ่ายกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบหากเล่มหนังสือเดินทางหายไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

สามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]