วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2566

| 647 view

 

PP_Regular_icon

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง

1. สามารถขอทำหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เพราะว่าต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ รูปใบหน้าและม่านตา เพื่อบันทึกลงในเล่มหนังสือเดินทาง จึงต้องเดินทางมาทำด้วยตนเอง

 

2. สามารถขอรับการบริการโดยไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้าได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอทำหนังสือเดินทาง ทำนัดหมายล่วงหน้าในระบบนัดหมายออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อนัดหมายออนไลน์ขอทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากเมื่อทำนัดหมายสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันนัดหมายสำเร็จจากระบบตอบรับอัตโนมัติทันที โดยในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ พร้อมทั้ง Checklist ของเอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันขอรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการจัดเตรียมเอกสารมาครบถ้วนและหลีกเลี่ยงการรอเข้ารับบริการเป็นระยะเวลานาน หรือแม้กระทั่งการทำหนังสือเดินทางไม่ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้บริการแก่ผู้ที่มีนัดหมายล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่มีนัดหมายล่วงหน้าได้

 

3. หากสมาชิกในครอบครัวต้องการทำหนังสือเดินทางพร้อมกัน ต้องทำการจองนัดแยกกันหรือไม่

ต้องทำการจองนัดแยกกัน เนื่องจากหนึ่งคิวนัดหมายจะสามารถนัดได้ให้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้น 

 

4. หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเร่งด่วน ควรทำอย่างไร 

ท่านสามารถขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 1 ปี) หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 30 วัน และสามารถใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

5. หากไม่สะดวกเดินทางมาขอทำหนังสือเดินทางที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีช่องทางอื่นหรือไม่ 

ผู้ขอทำหนังสือเดินทางจะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อคนไทยในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร โดยเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปให้บริการตามรัฐต่าง ๆ ตามเขตอาณาที่ได้รับผิดชอบ เป็นประจำทุกปี หากท่านอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถดูข้อมูลการให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล) ได้ที่นี่ หรือท่านสามารถตรวจดูตารางการให้บริการกงสุลสัญจรบนหน้าเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเขตที่ตนอาศัยอยู่ได้ที่เพจ กงสุลสัญจร (Mobile Consular Services) ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310 หรืออีเมล [email protected]

 

6. การยื่นขอทำหนังสือเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และจะหาข้อมูลได้ที่ช่องทางใด 

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ https://washingtondc.thaiembassy.org/th/page/passport

 

7สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางก่อนหมดอายุได้หรือไม่

ท่านสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนวันที่หมดอายุได้

 

8. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า ต้องเขียน "รับรองสำเนาถูกต้อง" หรือไม่ 

ไม่ต้องเขียน

 

9. ต้องนำรูปถ่ายมาในวันที่เข้ารับบริการหรือไม่

ไม่ต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ถ่ายรูปของท่านในวันที่เข้ารับบริการ

 

10. หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันระหว่างรอการผลิตเล่มใหม่และจัดส่ง จะขอหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันกลับไปใช้ก่อนได้หรือไม่

ได้ เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางเล่มเดิมให้กับท่าน ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

11. หากหนังสือเดินทางถูกโจรกรรมหรือสูญหายควรทำอย่างไร

หากหนังสือเดินทางถูกโจรกรรมหรือสูญหายยังมีอายุ ท่านต้องแจ้งตำรวจในท้องถิ่นที่หนังสือเดินทางถูกโจรรกรมหรือสูญหาย และให้ท่านนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อย่างไรก็ดี หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้หนังสือเดินทาง สามารถพิจารณาขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินแทนได้

 

12. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน กับ เอกสารเดินทางฉุกเฉินต่างกันอย่างไร

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วนและประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังนี้

รายละเอียด

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

PP_ETD_icon

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

PP_Emergency_icon

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนเท่านั้น

สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เร่งด่วนอื่น
อายุการใช้งาน

30 วัน (นับจากวันที่ออกเอกสาร) ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1 ปี

ระยะเวลาดำเนินการหลังได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์)

3 วันทำการ

3-5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

8 ดอลลาร์สหรัฐ
การยื่นขอ

ทางไปรษณีย์ / ยื่นด้วยตนเอง

 ทางไปรษณีย์ / ยื่นด้วยตนเอง

วิธีการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารกลับ

ทางไปรษณีย์ (USPS Priority Mail Express Flat Rate Envelop)

หรือ

มารับด้วยตนเอง

ทางไปรษณีย์ (USPS Priority Mail Express Flat Rate Envelop)

หรือ

มารับด้วยตนเอง

 

13. หากต้องการเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางเนื่องจากการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านต้องเปลี่ยนนามสกุลในระบบทะเบียนราษฎรไทยก่อนการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางจะอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรไทย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ จากนั้นจึงนำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ/สกุล มาประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป

 

14. หากหนังสือเดินทางหมดอายุ จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้หรือไม่

หากหนังสือเดินทางของท่านเหลืออายุน้อยกว่า 6 เดือน กรุณาติดต่อสายการบินในเบื้องต้นเพื่อสอบถามว่า ท่านสามารถใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือนในการเดินทางได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากสายการบินไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวเดินทางได้ ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

15. หากต้องการทำหนังสือเดินทาง จำเป็นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยหรือไม่ 

ผู้ประสงค์ขอทำหนังสือเดินทางจำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยเล่มปกติที่มีสีน้ำเงิน (ไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง หรือ ทร.97) ยกเว้นการขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

 

16. หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนในวันเวลาเดียวกัน หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มีนัดหมายทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับบริการแยกกันหรือไม่ 

หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนในวันเวลาเดียวกัน ขอให้ท่านทำการนัดหมายออนไลน์การทำหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องทำนัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากในวันเข้ารับบริการ (หากท่านนัดหมายการทำหนังสือเดินทางสำเร็จ) เจ้าหน้าที่จะให้ท่านทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนการทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หากท่านไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถทำบัตรฯ ใบแรกให้ในต่างประเทศได้ เนื่องจากบัตรฯ ใบแรกจะต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อยในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

 

17. สามารถชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้หรือไม่

ไม่ได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ รับชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” เท่านั้น อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมสำหรับจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับทางไปรษณีย์ จะต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

 

18. หากประสงค์ให้บุตรหรือผู้ที่เกิดในสหรัฐฯ ทำหนังสือเดินทางไทยเล่มแรกต้องทำอย่างไร 

บุตรหรือผู้ที่เกิดในสหรัฐฯ ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นขอมีสูติบัตรไทยกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอมีสูติบัตรไทย 

 

19. สามารถรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยวิธีใดบ้าง

  • มารับด้วยตนเอง 
  • รับทางไปรษณีย์ โดยนำเงินสดจำนวน 29 ดอลลาร์สหรัฐ มาชำระค่าไปรษณียากรในวันที่มารับบริการ
  • มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ในวันที่มาเข้ารับบริการ ให้ท่านระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่ประสงค์จะให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนแก่เจ้าหน้าที่และบนใบเสร็จรับเงิน
  • รับที่ประเทศไทย โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาเข้ารับบริการว่าประสงค์จะรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ประเทศไทย (กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

 

20. หากอาศัยอยู่บ้านเดียวกันและมีนัดหมายทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน สามารถให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งกลับหนังสือเดินทางไปในซองไปรษณีย์เดียวกันได้หรือไม่

ได้ หากอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุโลมจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปในซองเดียวกันได้ไม่เกิน 4 ท่านต่อ 1 ซองไปรษณีย์ โดยสามารถชำระค่าไปรษณียากรด้วยเงินสดจำนวน 29 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อ 1 ซองไปรษณีย์) ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาเข้ารับบริการ

 

21. สามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางในสหรัฐฯ ที่ใดได้บ้าง

สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หรือสถานกงสุลใหญ่ที่ท่านสะดวก ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ฝ่ายกงสุล)

2300 Kalorama Rd., N.W. Washington, D.C. 20008

เว็บไซต์ https://washingtondc.thaiembassy.org

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

351 E 52nd St., New York, NY 10022

เว็บไซต์ https://newyork.thaiembassy.org

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

700 N Rush St., Chicago, IL 60611

เว็บไซต์ https://cgchicago.thaiembassy.org

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

611 N Larchmont Blvd. #2, Los Angeles, CA 90004

เว็บไซต์ https://thaiconsulatela.thaiembassy.org

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]