วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 2,030 view

เอกสารประกอบในการยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

1) จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 1 ชุด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2) หลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นในการเดินทางด่วน เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารราชการไทย

3) คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

*กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี บิดาและมารดาต้องลงนามในแบบฟอร์ม Notary Public for Signature ด้วย* 

4) หนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น (ยกเว้นกรณีสูญหาย/ถูกโจรกรรม)

5) บัตรประชาชนไทย หรือ ทะเบียนบ้าน (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์นำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่)

6) สำเนาบัตรโดยสายเครื่องบิน 1 ชุด (สามารถส่งมาทางอีเมลในภายหลังได้)

7) ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 1 ชุด (กรณีสูญหาย/ถูกโจรกรรม)

8) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพและสวมเสื้อมีแขน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ห้ามยิ้มเห็นฟัน ถ่ายบนฉากหลังสีขาว และกรุณาใช้กาวติดรูปถ่ายลงบนใบคำร้องขอหนังสือ/เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

9) ซองไปรษณีย์แบบ Priority Mail Express Flat Rate Envelope ที่ติดแสตมป์จำนวน 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ/เอกสารเดินทางฉุกเฉินกลับ โดยจ่าหน้าซองถึงตัวท่าน

10) แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 แผ่น (เฉพาะกรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

11) ค่าธรรมเนียมจำนวน 8 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต)

12) กรณีผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารตัวจริง)

  • สูติบัตร
  • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของบิดามารดา
  • เอกสารการปกครองบุตร (กรณีหย่าหรือไม่ได้สมรส)
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา

 

สามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]