วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 2,274 view

หนังสือเดินทางทั่วไปสำหรับพระภิกษุ (ทำได้เฉพาะหนังสือเดินทางแบบมีอายุ 5 ปีเท่านั้น)

การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางทำนัดหมายในระบบนัดหมายออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเอง เนื่องจากท่านจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ โดยภายหลังจากที่ทำนัดหมายได้สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบตอบรับอัตโนมัติในการยืนยันนัดหมาย ซึ่งในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ อีกทั้งท่านยังจะได้รับ Checklist ของเอกสารที่ท่านต้องนำมาในการใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ทำให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

PP_Appointment_Button

เมื่อทำนัดหมายสำเร็จ ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารและเดินทางมาเข้ารับบริการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที)

Royal Thai Embassy (Consular Office)

2300 Kalorama Rd., 

N.W. Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ต้องใช้

กรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในระบบนัดหมายออนไลน์ พร้อมเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือสุทธิพระภิกษุฉบับจริง

2. ทะเบียนบ้าน/วัด ที่มีข้อมูลปัจจุบัน (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง)

3. สำเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง 

4. หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต กรณีทำหนังสือเดินทางทั่วไป หรือ มติมหาเถระสมาคมที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต กรณีทำหนังสือเดินทางราชการ 

5. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

6. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หากมี)

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางฯ เล่มใหม่ทางไปรษณีย์ 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่มาขอรับบริการ

 

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. รับเล่มหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์

  • นำเงินสดค่าไปรษณียากรมาชำระในวันที่มารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 31 ดอลลาร์สหรัฐ โดยฝ่ายกงสุลฯ จะจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบ Priority Mail Express Flat Envelope เท่านั้น

2. รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุลฯ

  • นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มาขอรับเล่มหนังสือเดินทาง

3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนที่ฝ่ายกงสุลฯ 

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ฝ่ายกงสุลฯ ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

4. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนฯ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ ฝ่ายกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบหากเล่มหนังสือเดินทางหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

สามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]