วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 1,591 view

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางทำนัดหมายในระบบนัดหมายออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเอง เนื่องจากท่านจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ โดยภายหลังจากที่ทำนัดหมายได้สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบตอบรับอัตโนมัติในการยืนยันนัดหมาย ซึ่งในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ อีกทั้งท่านยังจะได้รับ Checklist ของเอกสารที่ท่านต้องนำมาในการใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ทำให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

PP_Appointment_Button

เมื่อทำนัดหมายสำเร็จ ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารและเดินทางมาเข้ารับบริการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที)

Royal Thai Embassy (Consular Office)

2300 Kalorama Rd., 

N.W. Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ต้องใช้

กรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในระบบนัดหมายออนไลน์ พร้อมเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัด/หนังสือจากส่วนราชการที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ

2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (หากมี)

3. หนังสือเดินทางราชการเล่มปัจจุบัน

4. เงิดสดค่าไปรษณีย์ 31 ดอลลาร์สหรัฐ

5. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

  • หนังสือเดินทางราชการมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางฯ เล่มใหม่ทางไปรษณีย์ 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่มาขอรับบริการ 

 

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. รับเล่มหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์

  • นำเงินสดค่าไปรษณียากรมาชำระในวันที่มารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 31 ดอลลาร์สหรัฐ โดยฝ่ายกงสุลฯ จะจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบ Priority Mail Express Flat Envelope เท่านั้น

2. รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุลฯ

  • นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มาขอรับเล่มหนังสือเดินทาง

3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนที่ฝ่ายกงสุลฯ 

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ฝ่ายกงสุลฯ ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

4. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนฯ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ ฝ่ายกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบหากเล่มหนังสือเดินทางหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

สามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]