วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 1,768 view

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูต

การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางทำนัดหมายในระบบนัดหมายออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเอง เนื่องจากท่านจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ โดยภายหลังจากที่ทำนัดหมายได้สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบตอบรับอัตโนมัติในการยืนยันนัดหมาย ซึ่งในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ อีกทั้งท่านยังจะได้รับ Checklist ของเอกสารที่ท่านต้องนำมาในการใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ทำให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

PP_Appointment_Button

เมื่อทำนัดหมายสำเร็จ ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารและเดินทางมาเข้ารับบริการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที)

Royal Thai Embassy (Consular Office)

2300 Kalorama Rd., 

N.W. Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ต้องใช้

กรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในระบบนัดหมายออนไลน์ พร้อมเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือสุทธิพระภิกษุฉบับจริง

2. ทะเบียนบ้าน/วัด ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง)

3. ใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง) ทั้งนี้ สมณศักดิ์ต้องตรงกับมติมหาเถระสมาคม

4. มติมหาเถระสมาคม

5. หนังสือเดินทางราชการเล่มปัจจุบัน

6. บัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

7. เงิดสดค่าไปรษณีย์ 31 ดอลลาร์สหรัฐ

8. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

  • หนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูตมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ

9. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าซองไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมซองไปรษณีย์แบบ Priority Express สำหรับส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับไว้ให้ 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางฯ เล่มใหม่ทางไปรษณีย์ 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่มาขอรับบริการ 

 

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. รับเล่มหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์

  • นำเงินสดค่าไปรษณียากรมาชำระในวันที่มารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 31 ดอลลาร์สหรัฐ โดยฝ่ายกงสุลฯ จะจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบ Priority Mail Express Flat Envelope เท่านั้น

2. รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุลฯ

  • นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มาขอรับเล่มหนังสือเดินทาง

3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนที่ฝ่ายกงสุลฯ 

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ฝ่ายกงสุลฯ ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

4. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเล่มหนังสือเดินทางแทนฯ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  • ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ประสงค์จะให้รับเล่มหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ ฝ่ายกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบหากเล่มหนังสือเดินทางหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

สามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]