คนไทย ๓,๔๘๕ คนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

คนไทย ๓,๔๘๕ คนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2566

| 2,385 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี ๒๕๖๖ นอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น ๓,๔๘๕ คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบคูหา ๒๖๒ คน และการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ๓,๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ ของจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ (๓,๙๒๙ คน)

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดกลับไปยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะถูกนำไปนับรวมกับบัตรเลือกตั้งที่ประเทศไทยต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ