สาระกงสุลน่ารู้ฉบับที่ 22 : “รู้ไว้ก่อนไปสหรัฐอเมริกา” Know Your Rights in United States

สาระกงสุลน่ารู้ฉบับที่ 22 : “รู้ไว้ก่อนไปสหรัฐอเมริกา” Know Your Rights in United States

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 793 view
สาระกงสุลน่ารู้ฉบับที่ 22
“รู้ไว้ก่อนไปสหรัฐอเมริกา” Know Your Rights in United States
 
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสาระกงสุลน่ารู้ ฉบับล่าสุดประจำเดือนธันวาคม 2561 มาพร้อมกับบรรยากาศลมหนาวมาเยือนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เขียนจะขอหยิบยกหัวข้อในเรื่องของขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ท่านประสงค์และตัดสินใจว่าจะมาสัมผัสประสบการณ์น่าสนใจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเบื้องต้นนั้นท่านควรทราบข้อมูล หรือประเภทของวีซ่า หรือการตรวจลงตราที่สำคัญที่ท่านควรทราบเบื้องต้น ก่อนส่งเอกสารขอวีซ่าค่ะ กับทางสถานทูตฯสหรัฐค่ะ ข้อมูลอัพเดทจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย http://www.usembassy.gov/th/visas-th/ เกี่ยวกับข้อมูลวีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆ ค่ะ
ข้อมูลวีซ่าชั่วคราว
“บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่า (Visa Exemption) ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อไปประชุม ท่องเที่ยว หรือไปเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่างๆ จะต้องมีวีซ่าชั่วคราว โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปสหรัฐฯ ของท่านนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะต้องมีวีซ่า ชั่วคราวประเภทใดก่อนออกเดินทาง”
💡 ประเภทของวีซ่าชั่วคราว
ประเภทของวีซ่าชั่วคราวที่ท่านจะยื่นขอ รวมทั้งข้อกำหนดของวีซ่าแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นหลักค่ะ
• A&G : นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนของรัฐบาลไทย (ข้าราชการ)
• A-3 and G-5 : ลูกจ้างของนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือผู้แทนของรัฐบาลไทย (ข้าราชการ) ที่ต้องไปประจำการ ณ สำนักงานของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศโดยต้องได้รับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างโดยตรง
• B1/B2 : วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้จะครอบคลุมการเดินทางในหลายลักษณะดังนี้
➡ B-2: วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว การไปเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก / การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ / การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม / การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เป็นต้น
➡ B-1: วีซ่าสำหรับการเดินทางธุรกิจ (ประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรมระยะสั้น เป็นต้น)
➡ B-1: วีซ่าสำหรับลูกจ้างหรือพี่เลี้ยงเด็กที่เดินทางติดตามผู้ถือวีซ่า B, E, F, H, I, J, L, O, P, Q หรือเดินทางติดตามชาวอเมริกันที่กลับมาเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว
➡ B-1/OCS: วีซ่าสำหรับลูกเรือที่ทำงานบริเวณนอกชายฝั่งทวีป และบนเรือยอชต์
➡ C-1: วีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาเพื่อไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ
➡ C-1/D: วีซ่าสำหรับลูกเรือ (ของสายการบินหรือบริษัทเดินเรือต่างๆ
➡ E: วีซ่าสำหรับนักลงทุนตามสนธิสัญญา
➡ F: วีซ่าสำหรับนักเรียนสายสามัญ หรือผู้มาเรียนภาษา
➡ H: วีซ่าสำหรับแรงงานชั่วคราว ซึ่งแบ่งออกเป็น H-1B, H-2A, H-2B, H-3, H-4
➡ I: วีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
➡ J: วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
➡ K: วีซ่าสำหรับคู่หมั้นของคนอเมริกัน
➡ L: วีซ่าสำหรับลูกจ้างที่ย้ายไปทำงานสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
➡ M: วีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ
➡ O: วีซ่าสำหรับการทำงานชั่วคราวของผู้ที่มีความสามารถพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจและการกีฬา
➡ P: วีซ่าสำหรับนักกีฬา หรือศิลปินที่เข้าไปทำงานชั่วคราวและได้รับค่าจ้าง
➡ Q: วีซ่าสำหรับผู้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
➡ R: วีซ่าสำหรับผู้เผยแผ่ศาสนา
➡ TD: วีซ่าสำหรับคู่สมรสและบุตรของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อตกลง NAFTA
💡 สำหรับขั้นตอนการสมัครวีซ่า โปรดดูข้อมูลจากลิงค์นี้ https://th.usembassy.gov/.../application-procedures-th/
ข้อมูลติดต่อ :
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า :
เวลาทำการ: วันจันร์ถึงศุกร์ 8:00 – 20.00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ประเทศไทย) (703)665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: [email protected]
ข้อมูลโดยสรุปของกระบวนการเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว
“วีซ่าชั่วคราวคือเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกให้เพื่ออนุญาตให้บุคคลหนึ่งเดินทางไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เพื่อขอเข้าสหรัฐอเมริกาตามจุดประสงค์ที่กำหนด เช่น ไปทำงาน หรือเพื่อไปศึกษา หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ”
กระบวนการเกี่ยววีซ่าชั่วคราวแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนสำคัญ คือ
1. สมัครขอวีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุล ในต่างประเทศที่เหมาะสม และ
2. แสดงวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ
เอกสารสำคัญของตนเองคืออะไรบ้าง
1. Visa วีซ่าถูกติดอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน มีรูปถ่ายและวันหมดอายุแจ้งอยู่ หากวีซ่าของท่านหมดอายุ ท่านไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯได้จนกว่าจะได้วีซ่าใหม่
➡ ถ้าท่านมีวีซ่าทำงาน วีซ่าของท่านถูกระบุชื่อนายจ้างในสหรัฐฯของท่านอยูด้วย
➡ วีซ่าทำงานแบบชั่วคราวของท่านจะไม่อนุญาตให้ท่านทำงานกับผู้ใดก็ได้ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ทำงานกับผู้จ้างที่ระบุอยู่ในการสมัครวีซ่าของท่านเท่านั้น มีกรณีน้อยมากที่จะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
➡ แต่สิ่งนี้มิได้หมายความว่าท่านต้องทำงานให้แก่นายจ้าง แม้ว่าท่านจะถูกละเมิดหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบก็ตาม
2. แบบฟอร์ม I-94 เป็นบัตรสีขาวที่ท่านจะได้รับเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์ม I-94 จะระบุระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯได้ ห้ามทำแบบฟอร์มนี้สูญหายเด็ดขาด
ผู้เขียนมั่นใจว่าการอยู่ในสหรัฐฯ ของท่านจะน่าสนใจและคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม หากท่านพบปัญหาโปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านมีสิทธิ และท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ค่ะ
💡 ท่านมีสิทธิพื้นฐานดังต่อไปนี้ค่ะ
• สิทธิในการได้รับการปฏิบัติและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• สิทธิที่จะไม่ถูกกักตัวให้ทำงานที่ขัดต่อเจตนารมย์ของท่าน
• สิทธิในการเก็บรักษาหนังสือเดินทางและเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคลของท่าน
• สิทธิในการแจ้งการกระทำละเมิดโดยจะไม่ถูกตอบโต้ภายหลัง
• ขอความช่วยเหลือจากสหภาพ ตรวจคนเข้าเมือง องค์กรด้านสิทธิของแรงงาน และองค์กรอื่นๆ
• สิทธิในการแสวงหาความยุติธรรมจากศาลสหรัฐฯ
สำหรับเรื่องราวข้อมูลสิทธิในที่ทำงานของท่านในสหรัฐอเมริกา รวมถึงความคุ้มครองหลายประเภทสำหรับวีซ่าแต่ละชนิดที่ท่านได้รับ และข้อควรระวังอื่นๆ ขอความกรุณาติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ใหม่กับสาระกงสุลน่ารู้ได้ใหม่ในฉบับต่อไปค่ะ ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสาระน่ารู้จากฝ่ายกงสุล แล้วพบกันค่ะ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ณัฐพร ซิมเมอร์แมน – รายงาน
(ธันวาคม 2561)