วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Mar 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Jan 2024

| 6,297 view

List of Embassy Staff

1. Mr. Tanee Sangrat
นายธานี แสงรัตน์
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
เอกอัครราชทูต 
2. Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Minister
อัครราชทูต
3. Mr Kobboon Sangmanee
นายกอปรบุญ แสงมณี
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. Ms. Penprapa Poomarin
น.ส. เพ็ญประภา ภุมรินทร์
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
5. Mr. Trairat Prakthong 
นายไตรรัตน์ แพรกทอง
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
6. Mr. Vasu Srivarathonbul
นายวสุ ศรีวราธนบูลย์
Counsellor
ที่ปรึกษา
7. Mr. Thitiwat Sukhasvasti Na Ayudhya
นายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
Counsellor
ที่ปรึกษา
8. Mr. Sart Chaivoraphorn
นายศาสตร์ ชัยวรพร
Counsellor
ที่ปรึกษา
9. Ms. Dussadee Klinpho
น.ส. ดุษฎี กลิ่นโพธิ์
Counsellor
ที่ปรึกษา
10. Ms. Oraya Wittayasooporn
น.ส. อรยา วิทยะศุภร
Counsellor
ที่ปรึกษา
11. Ms. Aimatcha Somsaman
น.ส. เอมอัชฌา สมสมาน
First Secretary
เลขานุการเอก
12. Mr. Opart Chaveeruk
นายโอภาส ฉวีรักษ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13. Mr. Prayad Dittanate
นายประหยัด ดิษฐเนตร
First Secretary
เลขานุการเอก
14. Mrs. Jiraporn Wittayangkul
นางจิราพร วิทยางกูล
Second Secretary
เลขานุการโท