วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 1,774 view
2. การดำเนินการ

ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  สถานที่ยื่นคำร้อง 
       สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน


2.2  ผู้ยื่นคำร้อง
     – บิดา มารดาของเด็ก หรือ
     – ผู้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของเด็ก
       (กรณีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
       โดยผู้รับมอบอำนาจควรเป็นญาติหรือเจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ หรือ
     – ผู้ขอเพิ่มชื่อดำเนินการด้วยตนเอง (กรณีจดทะเบียนเกิดย้อนหลังและบรรลุนิติภาวะแล้ว)


2.3  หลักฐานประกอบการแจ้ง 
     – สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
     – บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
     – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
     – บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
     – หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว)
     – ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)
     – ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
     – ทะเบียนสมรสไทยหรือสหรัฐฯ 
     – หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
       (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
       (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ) 
     – หลักฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่เขตหรืออำเภอกำหนด
        เช่น รูปถ่ายของเด็ก
เจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อต้องไปแสดงตน หรือ พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภออาจเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งเพิ่มเติมที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี
ดังนั้น เพื่อเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบล่วงหน้ากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนไปดำเนินการ