วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ต.ค. 2566

| 945 view
 
 
การลงบัญชีทหารกองเกิน

ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุย่าง 18 ปี) ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ขึ้นทะเบียนทหาร) ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี กรณีไปลงบัญชีทหารกองเกิน เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะถูกยกเรื่องดำเนินคดีตามความผิด (หรืออาจถูกปรับไม่เกิน 300 บาท)

 
 
การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (ทำ สด.9) ไว้แล้ว เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายในปีพุทธศักราชนั้น แต่หากกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ สามารถขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ตามเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา โดยยื่นขอผ่อนผันต่อสัสดีในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันแทนได้ ทั้งนี้ เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนจะไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 
 
หลักฐานประกอบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 

1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด และคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ จำนวน 2 ชุด
โดยผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และระบุรายละเอียดดังนี้

  • กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา
  • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation)
  • ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับเอกสารที่ออกโดย National Student Clearing House เนื่องจากเอกสารจะไม่ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด และไม่ใช่เอกสารที่ออกจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

 

2. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่ยังมีอายุ (หากไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทางไทยฉบับจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุดที่ผ่านการประทับตราจาก Notary Public แทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับสำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุ)

5. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุ (หากไม่ประสงค์ส่งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุดแทนได้ โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว)

6. ทะเบียนบ้านตัวจริง (หากไม่ประสงค์ส่งทะเบียนบ้านตัวจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุด แทนได้ โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย)

7. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด. 9 จำนวน 2 ชุด โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย

8. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด. 35 จำนวน 2 ชุด (หากมี) โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อกำกับด้วย

9. ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 15 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระด้วย Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต)