วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 3,079 view

 การขอหนังสือรับรอง J1 No Objection (ENG)

J1_WaIVER-768x384

ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท J-1 Visa และอยู่ภายใต้กฏ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement และประสงค์จะขอหนังสือ No Objectionเพื่อที่จะนำไปขอยกเว้นกฎวีซ่า J-1 ในการขอเปลี่ยนสถานะวีซ่า J-1 เป็นวีซ่าประเภทอื่นจาก Department of State และDepartment of Homeland Security ของสหรัฐฯ นั้น ไม่ว่าผู้ร้องยังคงพำนักในสหรัฐฯ หรืออยู่ในระหว่างการเดินทางกลับ / พำนักในประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็ตาม จะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
 

 

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัท

 

การยื่นคำร้อง

 
หมายเหตุ ผู้ยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ต้องกรอกคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถติดต่อผู้ร้องได้โดยตรง อนึ่งหากผู้ร้องพำนักในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกับผู้ร้องโดยทางอีเมล
 
 

เอกสารประกอบคำร้องนิติกรณ์

ในการขอหนังสือรับรองดังกล่าวและแนบเอกสารประกอบ (ในกรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังนี้ 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ J-1

***กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ได้รับทุนให้มาศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงานในสหรัฐอเมริกาจากหน่วยงาน หรือ องค์กรใดในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ให้ระบุรายละเอียดว่า ผู้ร้องเดินทางเข้ามาศึกษาหรือ ดูงาน หรือ ฝึกงานในสหรัฐอเมริกา ณ สถาบันใด ตั้งแต่เมื่อใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
(หมายเหตุ: ขอให้ระบุข้อความในย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือแจ้งความประสงค์ว่า  “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในหนังสือเป็นความจริงทุกประการ” และลงลายมือชื่อผู้ร้องด้วย)***

ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองลายมือชื่อ [Download]

 

FAQ_TH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5671

อีเมล [email protected]