7,394 view

สถิติการค้าและการลงทุน

สถิติการค้าสหรัฐฯ

มูลค่าการค้า (2566)  570.3   พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการนำเข้า 331.9   พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออก 263.0   พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าดุลการค้า -68.9    พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

5 อันดับประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ

1. เม็กซิโก

2. แคนาดา

3. จีน

4. ญี่ปุ่น

5. เยอรมัน

 

5 อันดับสินค้านำเข้า-ส่งออกสหรัฐฯ
รายการสินค้า มูลค่า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
นำเข้า
1 ยานพาหนะ 17.9
2 น้ำมันดิบ 14.8
3 อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร 12.4
4 สินค้าโภคภัณฑ์ 10.4

5 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

8.45
ส่งออก
1 น้ำมันดิบ 10.7
ชิ้นส่วนเครื่องบิน 10.4
3  น้ำมันกลั่น 9.47
4 สินค้าโภคภัณฑ์ 5.8
5 ยานพาหนะ 17.9

 


สถิติการลงทุนในสหรัฐฯ จากต่างประเทศ (ปี 2565)

มูลค่าการลงทุน 5.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

5 ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในสหรัฐฯ (2565)
ประเทศ มูลค่าการลงทุน (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
1 ญี่ปุ่น 712  
2 สหราชอาณาจักร  663.4
เนเธอร์แลนด์ 617.1
4 แคนาดา 589.3
5 เยอรมัน 431.4

 

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดในสหรัฐฯ 
1 การผลิต                                                               42.4%
2 การเงินและประกันภัย                                            10.6%
3 การค้าส่ง                                                              9.7%

 


สถิติการลงทุนในต่างประเทศของสหรัฐฯ (ปี 2565)

  • มูลค่าการลงทุน              6.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

5 ประเทศที่สหรัฐฯ ลงทุนสูงสุด (U.S. multinational enterprises – MNEs)
ประเทศ มูลค่าการลงทุน (ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)
1 สหราชอาณาจักร 1.1
2 เนเธอร์แลนด์ 0.9
3 ลักเซมเบิร์ก 0.6
4 ไอร์แลนด์ 0.6
5 แคนาดา 0.4

 

แหล่งข้อมูล:

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: เม.ย. 2566