วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 7,682 view

วีซ่าสหรัฐฯ

ข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

เว็บไซต์ของกรมการกงสุลสหรัฐฯ และเว็บไซต์ของสถานกงสุลถือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าที่สมบูรณ์ที่สุด หากเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลวีซ่านี้มีเนื้อหาต่างไป ให้ยึดเนื้อหาในเว็บไซต์ของกรมการกงสุลและของสถานกงสุลเป็นหลัก.

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย


 

แนวทางการยื่นเรื่องยืดเวลาการพำนักในสหรัฐฯ

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ได้รับการตอบถามกรณีคนไทยบางส่วนประสบปัญหาวีซ่าใกล้หมดอายุและจำเป็นต้องยื่นเรื่องยืดเวลาการพำนักในสหรัฐฯ นั้น สถานเอกอัครราชทูตขอแนะนำ ดังนี้

1. โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ จากเอกสาร I-94 (ไม่ใช่ตรวจสอบจากอายุวีซ่าสหรัฐฯ ที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ — https://i94.cbp.dhs.gov

 

2. หากพบว่า ระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับไทย หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามสายการบินพาณิชย์ทำการบินเข้าไทย ขอให้พิจารณายื่นคำขอ extension of stay กับUSCIS ได้ที่ — www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวีซ่า J-1 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ — http://j1visa.state.gov/
และสำหรับนักเรียนนักศึกษาวีซ่า F-1 สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่ “special student relief” ได้ที่ — www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

 

3. รายละเอียดและการตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำขอสามารถศึกษาได้ที่ — www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf เช่น หากท่านเดินทางมาด้วยวีซ่าประเภท B-1/B-2 ท่านสามารถยื่นคำร้องได้

 

4. USCIS ระบุว่า ผู้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ ในลักษณะชั่วคราวที่ได้ยื่นเรื่องขอขยายเวลาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ตามข้อ 2 ก่อนที่ระยะเวลาพำนักในสหรัฐฯ หมดอายุลง จะไม่ถูกนับเวลาในช่วงที่เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายสหรัฐฯเป็นการอยู่เกินกำหนดโดยผิดกฎหมาย
“Even though you are not actually in a lawful non-immigrant status, you do not accrue “unlawful presence” for purposes ofinadmissibility …, while your extension of status application is pending if it was filed prior to the expiration of your Form I-94.”

 

5. สำหรับค่าธรรมเนียมประมาณ 370 ดอลลาร์สหรัฐ และ ค่า Biometric service fee 85 ดอลลาร์สหรัฐ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม (fee waiver)ได้ที่ —www.uscis.gov/feewaiver#Eligibility ทั้งนี้ ผู้ร้องฯ ควรจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของ USCIS โดยมีเหตุผลและความจำเป็นที่หลากหลายไปในแต่ละกรณี (case-by-case basis) เช่น กรณีมีปัญหาทางการเงิน ก็จะต้องยื่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หลักฐานการเลิกจ้าง หลักฐานการไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น