เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเยี่ยมพบปะชุมชนไทย ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเยี่ยมพบปะชุมชนไทย ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 1,972 view

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด โดยมี ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมด้านวิชาชีพของไทยในสหรัฐฯ ที่มีบทบาทในระดับชาติ ได้แก่ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา สมาคมแพทย์ในสหรัฐฯ องค์กรสามัคคีไทยอเมริกัน สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สมาคมทนายความไทยอเมริกัน และสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน เพื่อต่อยอดผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเน้นย้ำถึงภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สถานะ และบทบาทของชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะองค์กรและสมาคมไทยในระดับชาติและเครือข่ายการรวมตัวของของเยาวชนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐฯ อาทิ การจัดสัมมนาให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ การถ่ายทอดความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของกลุ่มคนไทยรุ่นแรกและรุ่นสองในสหรัฐฯ แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผ่านสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐฯ และในประเทศไทย และการเชิญเยาวชนไทยอเมริกันเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) เป็นต้น รวมทั้งกล่าวขอบคุณชุมชนและอาสาสมัครไทยจากทั่วทั้งสหรัฐฯ ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยงานเทศกาลไทย Sawasdee DC เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้ง U.S. - Thai Alliance Caucus เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ และขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทย-สหรัฐฯ ร่วมกันอย่างรอบด้านในทุกมิติ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับงานเทศกาลไทยและงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๗

ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในนครเดนเวอร์ที่วัดพุทธวราราม โดยได้ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และการดำเนินงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีเขตกงสุลดูแลรับผิดชอบรัฐโคโลราโด ทั้งนี้ ชุมชนไทยที่นครเดนเวอร์ได้แสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้บริการกงสุลสัญจร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ